VND 95-20

TGST (ngày): 90- 95
Năng suất (T/ha): 6 – 8
Đặc tính: Gạo dài, mềm cơm, chịu phèn khá, nảy chồi mạnh, chiều cao: 95 – 100cm
Lưu ý: Hơi nhiểm rầy nâu, đạo ôn, ít đỗ ngã, thích hợp vụ đông xuấn, thu đông

TGST (ngày): 90- 95
Năng suất (T/ha): 6 – 8
Đặc tính: Gạo dài, mềm cơm, chịu phèn khá, nảy chồi mạnh, chiều cao: 95 – 100cm
Lưu ý: Hơi nhiểm rầy nâu, đạo ôn, ít đỗ ngã, thích hợp vụ đông xuấn, thu đông