Jasmine 85

TGST (ngày): 95 – 100

Năng suất (T/ha): 6 – 8

Đặc tính: Gạo dài, trong, cơm dẻo, thơm, lá đứng, nở bụi tốt, chiều cao: 95 – 100cm

Lưu ý: Nhiễm cháy bì lá, lúa von, đạo ôn, rầy nâu, ít đỗ ngã, thích hợp vụ đông xuấn.