Bầu Lai F1 444

Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4203-09

  • ♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 98%
  • ♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 80%
  • ♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 7%

Bí đao chanh F1 377

Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4201-09

  • ♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 98%
  • ♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 85%
  • ♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 7%

Bí đỏ hạt đậu F1 333

Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4208-09

♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 99%
♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 80%
♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 8%