Cải Ngọt MN 02

Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4103-09

  • ♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 98%
  • ♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 85%
  • ♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 7%

Dưa hấu lai F1 666

<strong>Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCN 471-2003</strong>

<strong>♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 99%</strong>

<strong>♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 80%</strong>

<strong>♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 8%</strong>

Dưa leo lai F1 555

Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4027-09

♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 99%

♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 80%

♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 8%

Khổ qua lai F1 699

Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4204-09

♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 99%

♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 80%

♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 8%

Xà lách dún cao sản

<strong>Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4505-09</strong>

<strong>♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 98%</strong>

<strong>♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 80%</strong>

<strong>♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 7%</strong>