Ớt sừng vàng F1 111

Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4403-09

  • ♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 99%
  • ♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 85%
  • ♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 8%

Xà lách dún cao sản

<strong>Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4505-09</strong>

<strong>♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 98%</strong>

<strong>♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 80%</strong>

<strong>♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 7%</strong>