IR 64

TGST (ngày): 95 – 105
Năng suất (T/ha): 6 – 8
Đặc tính: Dạng hình dẹp, cứng cây, gạo dài, trong đạt TCXK, chiều cao: 100 – 105cm
Lưu ý: Kháng đạo ôn, hơi nhiểm rầy nâu.

TGST (ngày): 95 – 105
Năng suất (T/ha): 6 – 8
Đặc tính: Dạng hình dẹp, cứng cây, gạo dài, trong đạt TCXK, chiều cao: 100 – 105cm
Lưu ý: Kháng đạo ôn, hơi nhiểm rầy nâu.