VD 20

TGST (ngày): 95 – 105
Năng suất (T/ha): 7 – 8
Đặc tính: Gạo hạt bầu, trong, cơm dẻo, thơm, góc thân tím, hạt có nút tím, chiều cao: 100 – 105cm
Lưu ý: Nhiểm rầy nâu, đạo ôn, ít đỗ ngã, thích hợp vụ đông xuấn.

TGST (ngày): 95 – 105
Năng suất (T/ha): 7 – 8
Đặc tính: Gạo hạt bầu, trong, cơm dẻo, thơm, góc thân tím, hạt có nút tím, chiều cao: 100 – 105cm
Lưu ý: Nhiểm rầy nâu, đạo ôn, ít đỗ ngã, thích hợp vụ đông xuấn.